คำค้น
             กรอกรูปแบบข้อความ เช่น ETDA, NRCA
            

ชื่อตัวระบุวัตถุ (Object Identifier : OID)
etda(1)
ASN.1 Notation
{join-iso-itu-t(2) country(16) th(764) etda(1)}
dot Notation
2.16.764.1
OID-IRI Notation
/Join-ISO-ITU-T/Country/764/ETDA
 ข้อมูลของ OID (OID Information)
ค่าจำนวนเต็มปฐมภูมิ (Primary integer value)
ป้ายชื่อยูนิโค๊ดแบบจำนวนเต็ม (Integer-valued Unicode Label)
ตัวระบุวัตถุแบบทุติยภูมิ (Secondary identifier)
ป้ายชื่อยูนิโค๊ดแบบที่ไม่ใช่จำนวนเต็ม (Non-integer Unicode label)
คำอธิบาย (Description)
Electronic Transactions Development Agency (Public Organization), or ETDA
ข้อมูลเพิ่มเติม (Information)
ETDA is the agency under the Ministry of Digital Economy and Society (MDES).
{join-iso-itu-t(2) country(16) th(764) etda(1)}
 • etda(1) - (6 OIDs)
  • internal(0) - (0 OIDs)
  • nrca(1) - (0 OIDs)
  • nso(2) - (1 OIDs)
   • ets(1) - (10 OIDs)
    • ets1(1) - (0 OIDs)
    • ets2(2) - (0 OIDs)
    • ets3(3) - (0 OIDs)
    • ets4(4) - (0 OIDs)
    • ets5(5) - (0 OIDs)
    • ets6(6) - (0 OIDs)
    • ets7(7) - (0 OIDs)
    • ets8(8) - (0 OIDs)
    • ets9(9) - (0 OIDs)
  • cso(3) - (4 OIDs)
   • etda-recommendation(1) - (21 OIDs)
    • etda-recommendation1(1) - (0 OIDs)
    • etda-recommendation2(2) - (0 OIDs)
    • etda-recommendation3(3) - (0 OIDs)
    • etda-recommendation4(4) - (0 OIDs)
    • etda-recommendation5(5) - (0 OIDs)
    • etda-recommendation6(6) - (0 OIDs)
    • etda-recommendation7(7) - (0 OIDs)
    • etda-recommendation8(8) - (0 OIDs)
    • etda-recommendation9(9) - (0 OIDs)
    • etda-recommendation10(10) - (0 OIDs)
    • etda-recommendation11(11) - (0 OIDs)
    • etda-recommendation12(12) - (0 OIDs)
    • etda-recommendation13(13) - (0 OIDs)
    • etda-recommendation14(14) - (0 OIDs)
    • etda-recommendation15(15) - (0 OIDs)
    • etda-recommendation16(16) - (0 OIDs)
    • etda-recommendation17(17) - (0 OIDs)
    • etda-recommendation18(18) - (0 OIDs)
    • etda-recommendation19(19) - (0 OIDs)
    • etda-recommendation20(20) - (0 OIDs)
    • etda-recommendation21(21) - (0 OIDs)
   • etda-standard-objects(2) - (1 OIDs)
    • printout-certification(1) - (2 OIDs)
     • certificate-primary(1) - (1 OIDs)
      • v1(1) - (1 OIDs)
       • pdf(1) - (0 OIDs)
     • certificate-partner(2) - (1 OIDs)
      • v1(1) - (1 OIDs)
       • pdf(1) - (0 OIDs)
   • cmr-api(3) - (1 OIDs)
    • aware(1) - (0 OIDs)
  • teda(4) - (0 OIDs)
  • tidtor(5) - (0 OIDs)


กรณีติดต่อสอบถามข้อมูลบริการ/ร้องเรียนบริการ
ติดต่ออีเมล :
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30 - 17:30 น.
สำนักมาตรฐาน | สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
Office of Information and Communication Technology Standard, Electronic Transactions Development Agency
เป็นองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำหร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใด ๆ
ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญหาปรากฏอยู่ ในเว็บไซต์ของสำนักงาน โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาโดยเร็วที่สุดต่อไป                                                                                                          Version R3.6